Loading...

O spoločnosti

Spoločnosť HARLOW group, spol. s r.o. je tu pre vás a vďaka vám už od roku 2008. Sme firma, ktorá sa zaoberá poradenstvom a konzultačnou činnosťou pre fyzické a právnické osoby, pre privátny i verejný sektor. Má vybudované široké spektrum klientely a za sebou množstvo rozličných projektov, prostredníctvom ktorých nadobudla bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach podnikania, riadenia podnikov aj procesov, ako aj celoživotného vzdelávania.
Spoločnosť sa orientuje na podporu zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Poskytuje poradenstvo pri strategickom stanovení priorít rozvoja subjektu, tvorbe a spracovaní projektu na čerpanie zdrojov z EU a iných podporných programov štátu, ako aj pri samotnej implementácii projektov.
Náš tím tvoria interní a externí odborníci, ktorí vám s ochotou poradia ako správne investovať svoj čas a peniaze do toho čo vás živí a baví.

Projektové riešenia pre verejný sektor

Spolupracujeme s verejným sektorom na národnej i nižšej územnej úrovni. Ponúkame rozvojové možnosti pre miestnu samosprávu i organizácie štátnej správy. Predkladáme návrhy logisticky reálnych a efektívnych riešení na správne fungovanie verejnej správy, ktorá poskytuje služby svojim občanom.

Podpora prostredníctvom:

  • Integrovaného regionálneho operačného programu
  • Operačného programu Efektívna verejná správa
  • Operačného programu Kvalita životného prostredia
  • Rôzne programy medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce

Podpora vedy a výskumu

Uvedomujeme si potrebu neustáleho zlepšovania výkonu a inovácií nielen v oblasti vedy, ale aj v uplatnení výsledkov výskumu v priemyselnej sfére, v zavádzaní do výroby, v podpore výskumno-vývojových aktivít vzdelávacích a výskumných inštitúcií. 
Tému rozvíjame v súlade s podmienkami stratégie Európa 2020 a Horizont 2020, ktoré sa na národnej úrovni aplikujú prostredníctvom Operačného programu výskum a inovácie za účelom dosiahnutia čo najvyššieho možného stupňa rozvoja inovačného potenciálu a výskumných činností ekonomickej spoločnosti.

Vzdelávanie

Proces vzdelávania obyvateľstva krajiny je dôležitým aspektom progresívneho rastu a vyspelosti spoločnosti. Kladieme vysoký dôraz na danú oblasť a snažíme sa nájsť pre klienta vzdelávanie „šité na mieru“. Zameriavame sa prevažne na celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie špecificky orientované na potreby klienta, no zároveň sústreďujeme pozornosť aj na koncepčnosť a význam vzdelávacieho procesu. Hľadáme také riešenia, ktoré zodpovedajú plne požiadavke klienta, či už v oblasti rozvoja mäkkých zručností zamestnancov, alebo ich odborného školenia, kombinácie vzdelávania s praktickým využitím a orientáciou na trh práce, prepojenia zabezpečenia kvalitnej infraštruktúry, ktorá spĺňa potreby vzdelávacieho procesu na školách v 21. storočí.

Aplikácia pomoci EŠIF:
Operačný program ľudské zdroje
Operačný program výskum a inovácie
Integrovaný regionálny operačný program

Kontakt

HARLOW group, spol. s r.o.

Dolná 23

974 01 Banská Bystrica

e-mail: sekretariat@harlow.sk